کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 6:5 هزارۀ نو (NMV)

پس تمثالهای دُمَلهای خود و تمثالهای موشهای خود را که سرزمینتان را ویران می‌کنند، بسازید و خدای اسرائیل را جلال دهید، شاید که دست او بر شما و بر خدایان و سرزمینتان سبک گردد.

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 6

نمایش آیه ۱سموئیل 6:5 زمینه