کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 27:12 هزارۀ نو (NMV)

اَخیش به داوود اعتماد داشت و با خود می‌اندیشید: «او چنان خود را نزد قوم خویش اسرائیل منفور ساخته که تا ابد خدمتگزار من خواهد بود.»

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 27

نمایش آیه ۱سموئیل 27:12 زمینه