کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 21:9 هزارۀ نو (NMV)

کاهن پاسخ داد: «اینک شمشیر جُلیاتِ فلسطینی که او را در وادی ایلاه کشتی، اینجا در پارچه‌ای پیچیده شده و پشت ایفود است. اگر می‌خواهی آن را برگیری، برگیر، زیرا جز آن در اینجا نیست.» داوود گفت: «آن شمشیر نظیر ندارد! آن را به من بده.»

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 21

نمایش آیه ۱سموئیل 21:9 زمینه