کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱سموئیل 17:32 هزارۀ نو (NMV)

داوود به شائول گفت: «هیچ‌کس به سبب این فلسطینی خود را نبازد. خدمتگزارت می‌رود و با او می‌جنگد.»

خوانده شده فصل کامل ۱سموئیل 17

نمایش آیه ۱سموئیل 17:32 زمینه