کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تواریخ 25:4 هزارۀ نو (NMV)

از هیمان، پسران هیمان:بُقّیا، مَتَّنیا، عُزّیئیل، شِبوئیل، یِریموت، حَنَنیا، حَنانی، اِلیاتَه، جِدَّلتی، رومَمتی‌عِزِر، یُشبِقاشَه، مَلّوتی، هوتیر و مَحَزیوت.

خوانده شده فصل کامل ۱تواریخ 25

نمایش آیه ۱تواریخ 25:4 زمینه