کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تواریخ 17:27 هزارۀ نو (NMV)

اکنون تو را پسند آمده است که اهل خانۀ خدمتگزارت را برکت دهی تا در حضورت تا به ابد باقی بماند. زیرا که ای خداوند، تویی که برکت داده‌ای، و تا به ابد مبارک خواهد بود.»

خوانده شده فصل کامل ۱تواریخ 17

نمایش آیه ۱تواریخ 17:27 زمینه