فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱تواریخ 1 هزارۀ نو (NMV)

از آدم تا ابراهیم

1. آدم، شِیث، اَنوش،

2. قینان، مَهَلَلئیل، یارِد،

3. خَنوخ، مَتوشالَح، لَمِک،

4. نوح. پسران نوح، سام، حام و یافِث بودند.

5. پسران یافِث، جومِر، ماجوج، مَدای، یاوان، توبال، ماشِک و تیراس بودند.

6. پسران جومِر، اَشکِناز، ریفات و توجَرمَه بودند.

7. پسران یاوان، اِلیشَه، تَرشیش، کِتّیم و رودانیم بودند.

8. پسران حام، کوش، مِصرایِم، فوط و کنعان بودند.

9. پسران کوش، سِبا، حَویلَه، سَبتا، رَعَمَه و سَبتِکا بودند. پسران رَعَمَه، صَبا و دِدان بودند.

10. کوش پدر نِمرود بود، و نِمرود نخستین دلاورِ روی زمین شد.

11. مِصرایِم پدرِ لودیم، عَنامیم، لِهابیم و نَفتوخیم بود،

12. و نیز پدرِ فَتروسیم، کَسلوحیم (که فلسطینیان از ایشان پدید آمدند)، و کَفتوریم.

13. نخست‌زادۀ کنعان، صیدون بود و دیگر پسرش، حیت؛

14. نوادگان کنعان، یِبوسیان، اَموریان، جِرجاشیان،

15. حِویان، عَرْقیان، سینیان،

16. اَروادیان، صِماریان و حَماتیان بودند.

17. پسران سام، عیلام، آشور، اَرفَکشاد، لود و اَرام بودند و پسران اَرام، عوص، حول، جاتِر و ماشِک.

18. اَرفَکشاد پدر شِلَخ بود، و شِلَخ پدرِ عِبِر.

19. برای عِبِر دو پسر زاده شد: یکی فِلِج نام داشت، زیرا زمین در روزگار او تقسیم شد، و نام برادرش یُقطان بود.

20. یُقطان پدرِ اَلموداد، شِلِف، حَضَرمَوِت، یِرَخ،

21. هَدورام، اوزال، دِقلَه،

22. عوبال، اَبیمائیل، صَبا،

23. اوفیر، حَویلَه و یوباب بود. اینان همگی پسران یُقطان بودند.

24. سام، اَرفَکشاد، شِلَخ،

25. عِبِر، فِلِج، رِعو،

26. سِروج، ناحور، تارَح

27. و اَبرام که همان ابراهیم است.

از ابراهیم تا یعقوب

28. پسران ابراهیم، اسحاق و اسماعیل بودند.

29. نسب‌نامۀ ایشان چنین است: نِبایوت نخست‌زادۀ اسماعیل، قیدار، اَدبِئیل، مِبسام،

30. مِشماع، دومَه، مَسّا، حَدَد، تیما،

31. یِطور، نافیش و قِدِمَه. اینها پسران اسماعیل بودند.

32. پسران قِطوره، مُتَعِۀ ابراهیم: قِطوره، زِمران و یُقشان و مِدان و مِدیان و یِشباق و شواَح را زایید. پسران یُقشان، صَبا و دِدان بودند.

33. پسران مِدیان، عِفَه و عیفِر و خَنوخ و اَبیداع و اِلداعَه بودند. اینان همگی پسران قِطوره بودند.

34. ابراهیم پدر اسحاق بود، و پسران اسحاق، عیسو و اسرائیل بودند.

35. پسران عیسو، اِلیفاز، رِعوئیل، یِعوش، یَعلام و قورَح بودند.

36. پسران اِلیفاز، تیمان، اومار، صِفوا، جَعتام و قِناز بودند، و نیز عَمالیق که مادرش تِمناع بود.

37. پسران رِعوئیل، نَخَت، زِراح، شَمَّه و مِزَّه بودند.

38. پسران سِعیر، لوطان، شوبال، صِبِعون، عَنَه، دیشان، اِصِر و دیشان بودند.

39. پسران لوطان، حوری و هومام بودند و خواهر لوطان، تِمناع بود.

40. پسران شوبال، عَلیان، مَنَحَت، عیبال، شِفو و اونام بودند. پسرانِ صِبِعون، اَیَه و عَنَه بودند.

41. پسر عَنَه، دیشون بود و پسران دیشون، حَمران و اِشبان و یِتران و کِران بودند.

42. پسران اِصِر، بِلهان و زَعَوان و یَعَقان بودند. پسرانِ دیشان، عوص و اَران بودند.

43. پیش از آنکه پادشاهی بر بنی‌اسرائیل سلطنت کند، در سرزمین اَدوم این پادشاهان سلطنت می‌کردند: بِلاع پسر بِعور، که نام شهر او دینهابَه بود.

44. پس از مرگ بِلاع، یوباب پسر زِراح از بُصرَه، به جای او پادشاه شد.

45. پس از مرگ یوباب، حوشام از سرزمین تیمانیان به جایش پادشاه شد.

46. پس از مرگ حوشام، هَدَد پسر بِداد که مِدیان را در سرزمین موآب شکست داد، به جای او پادشاه شد. نام شهر او، عَویت بود.

47. پس از مرگ هَدَد، سَملَه از مَسریقَه به جایش پادشاه شد.

48. پس از مرگ سَملَه، شائول از رِحوبوت واقع در کنار رود به جای او پادشاه شد.

49. پس از مرگ شائول، بَعَل‌حانان پسر عَکبور به جایش پادشاه شد.

50. پس از مرگ بَعَل‌حانان، هَدَد به جای او پادشاه شد. نام شهر او، فاعو بود و نام زنش مِهیطَبئیل، دختر مَطرِد دختر می‌ذاهَب.

51. و هَدَد نیز بمُرد. امیرانِ اَدوم از این قرار بودند: تِمناع، عَلیَه، یِتیت،

52. اُهولیبامَه، ایلَه، فینون،

53. قِناز، تیمان، مِبصار،

54. مَجدیئیل و عیرام. اینان امیرانِ اَدوم بودند.