کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 8:3 هزارۀ نو (NMV)

پس یوشَع و همۀ مردان جنگی به پا خاستند تا به عای برآیند. یوشَع سی هزار تن از مردان دلاور را برگزید و ایشان را شبانه روانه کرد.

خوانده شده فصل کامل یوشع 8

نمایش آیه یوشع 8:3 زمینه