کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 6:21 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه هرآنچه را در شهر بود، از زن و مرد و پیر و جوان تا گاو و گوسفند و الاغ، همه را به دم شمشیر به نابودی کامل سپردند.

خوانده شده فصل کامل یوشع 6

نمایش آیه یوشع 6:21 زمینه