کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 4:9 هزارۀ نو (NMV)

و یوشَع در میان اردن، همان‌جا که پاهای کاهنانی که صندوق عهد را می‌بردند ایستاده بود، دوازده سنگ بر پا کرد، که تا به امروز در آنجاست.

خوانده شده فصل کامل یوشع 4

نمایش آیه یوشع 4:9 زمینه