کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 4:3 هزارۀ نو (NMV)

ایشان را امر کن که از میان رود اردن، درست همان جا که پاهای کاهنان قائم ایستاده بود، دوازده سنگ برگیرند و آنها را همراه تو آورده، در منزلگاهی که امشب در آنجا به سر خواهید برد، بنهند.»

خوانده شده فصل کامل یوشع 4

نمایش آیه یوشع 4:3 زمینه