کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 17:4 هزارۀ نو (NMV)

پس آنان نزد اِلعازارِ کاهن، یوشَع پسر نون، و رهبران رفتند و گفتند: «خداوند به موسی فرمان داد که به ما نیز در میان برادرانمان میراثی ببخشد.» پس یوشَع طبق فرمان خداوند، میراثی در میان برادران پدرشان بدیشان داد.

خوانده شده فصل کامل یوشع 17

نمایش آیه یوشع 17:4 زمینه