کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 17:13 هزارۀ نو (NMV)

اما چون بنی‌اسرائیل نیرومند شدند، کنعانیان را به کار اجباری گماشتند، ولی ایشان را به‌طور کامل بیرون نراندند.

خوانده شده فصل کامل یوشع 17

نمایش آیه یوشع 17:13 زمینه