کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 12:15 هزارۀ نو (NMV)

یکی پادشاه لِبنَه؛یکی پادشاه عَدُلّام؛

خوانده شده فصل کامل یوشع 12

نمایش آیه یوشع 12:15 زمینه