کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 11:10 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه یوشَع بازگشته، حاصور را تسخیر کرد و پادشاهش را به شمشیر کشت. حاصور در گذشته بر همۀ این ممالک سَر بود.

خوانده شده فصل کامل یوشع 11

نمایش آیه یوشع 11:10 زمینه