کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوئیل 3:12 هزارۀ نو (NMV)

قومها برانگیخته شوندو به درّۀ یَهوشافاط برآیند،زیرا من در آنجا خواهم نشستتا همۀ قومهای اطراف را محاکمه کنم.

خوانده شده فصل کامل یوئیل 3

نمایش آیه یوئیل 3:12 زمینه