کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوئیل 3:10 هزارۀ نو (NMV)

گاوآهنهای خویش را به جهت شمشیر در هم بشکنیدو قلابهای هَرَس خویش را به جهت نیزه.شخص ضعیف بگوید:«من قوی هستم!»

خوانده شده فصل کامل یوئیل 3

نمایش آیه یوئیل 3:10 زمینه