کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوئیل 1:1 هزارۀ نو (NMV)

کلام خداوند که بر یوئیل فرزند فِتوئیل نازل شد:

خوانده شده فصل کامل یوئیل 1

نمایش آیه یوئیل 1:1 زمینه