کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 50:25 هزارۀ نو (NMV)

سپس یوسف پسران اسرائیل را سوگند داده، گفت: «به‌یقین خدا به یاری شما خواهد آمد، و شما باید استخوانهای مرا از این مکان ببرید.»

خوانده شده فصل کامل پیدایش 50

نمایش آیه پیدایش 50:25 زمینه