کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 25:25 هزارۀ نو (NMV)

نخستین سرخ‌فام بیرون آمد و بدنش سراسر همچون پوستینی پشمین بود؛ از همین رو او را عیسو نامیدند.

خوانده شده فصل کامل پیدایش 25

نمایش آیه پیدایش 25:25 زمینه