کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 15:2 هزارۀ نو (NMV)

ولی اَبرام گفت: «ای خداوندگارْ یهوه، مرا چه خواهی داد، زیرا که من بی‌فرزند مانده‌ام و وارث خانه‌ام اِلعازار دمشقی است؟»

خوانده شده فصل کامل پیدایش 15

نمایش آیه پیدایش 15:2 زمینه