کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 15:17 هزارۀ نو (NMV)

چون خورشید غروب کرد و هوا تاریک شد، هان آتشدانی پردود و مشعلی سوزان از میان آن پاره‌ها عبور کرد.

خوانده شده فصل کامل پیدایش 15

نمایش آیه پیدایش 15:17 زمینه