کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 15:13 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه خداوند به او فرمود: «یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست، غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها چهارصد سال بر ایشان ستم خواهند کرد.

خوانده شده فصل کامل پیدایش 15

نمایش آیه پیدایش 15:13 زمینه