کتاب عهد عتیق

عهد جدید

پیدایش 11:24 هزارۀ نو (NMV)

ناحور بیست و نه ساله بود که تارَح را آورد؛

خوانده شده فصل کامل پیدایش 11

نمایش آیه پیدایش 11:24 زمینه