کتاب عهد عتیق

عهد جدید

هوشع 8:10 هزارۀ نو (NMV)

هرچند خویشتن را در میان قومها فروخته‌اند،من به‌زودی ایشان را گرد هم خواهم آورد،و به سبب ستم پادشاه نیرومند، رو به تحلیل خواهند نهاد.

خوانده شده فصل کامل هوشع 8

نمایش آیه هوشع 8:10 زمینه