فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

هوشع 5 هزارۀ نو (NMV)

داوری بر اسرائیل

1. ای کاهنان این را بشنوید،و ای خاندان اسرائیل توجه کنید!ای خاندان سلطنتی گوش بسپارید!زیرا این داوری بر ضد شماست.چراکه شما دامی گشتید در مِصفَه،و توری گسترده بر تابور.

2. عِصیانگران در کشتار طریق افراط پیموده‌اند،پس من آنان را جملگی تأدیب خواهم کرد.

3. من اِفرایِم را می‌شناسم،و اسرائیل از من پنهان نیست.زیرا اکنون، ای اِفرایِم، تو تن به فاحشگی داده‌ای،و اسرائیل نجس شده است.

4. کارهای ایشان نمی‌گذارد به سوی خدای خویش بازگردندزیرا روح فحشا در وجود ایشان است،و خداوند را نمی‌شناسند.

5. تکبر اسرائیل بر علیه او شهادت می‌دهد؛اسرائیل و اِفرایِم در تقصیرات خویش می‌لغزند،و یهودا نیز با ایشان خواهد لغزید.

6. آنان با گله‌ها و رمه‌های خویش خواهند آمدتا خداوند را بجویند،اما او را نخواهند یافت،زیرا خود را از ایشان دور ساخته است.

7. آنان به خداوند خیانت ورزیده‌اند،زیرا فرزندان نامشروع به دنیا آورده‌اند.اکنون جشنهای ماه نو،ایشان را با املاکشان فرو خواهد بلعید.

8. در جِبعَه کَرِنا بنوازید،و در رامَه شیپور را به صدا درآورید.در بِیت‌آوِن نفیر جنگ سر دهید؛ما از پی تو خواهیم آمد، ای بِنیامین!

9. در روز تأدیب،اِفرایِم ویران خواهد شد.آنچه را که یقین استدر میان قبیله‌های اسرائیل اعلام می‌کنم.

10. امیران یهودا مانند کسانی گشته‌اندکه مرزها را جابه‌جا می‌کنند،پس من خشم خویش راچون سیلاب بر ایشان خواهم ریخت.

11. بر اِفرایِم ظلم رفته،و در داوری لِه شده است،زیرا به پیروی از چیزهای باطل مصمم است.

12. از این رو من برای اِفرایِم همچون بید شده‌ام،و همچون پوسیدگی برای خاندان یهودا.

13. چون اِفرایِم بیماری خویش را دیدو یهودا جراحت خود را،اِفرایِم به آشور رفتو نزد پادشاه بزرگ فرستاد.ولی او قادر به شفای شما نیستو جراحت‌تان را علاج نتواند کرد.

14. زیرا من برای اِفرایِم همچون شیر خواهم بود،و برای خاندان یهودا همچون شیر ژیان.من خود خواهم درید و دور خواهم شد؛خواهم ربود و رهاننده‌ای نخواهد بود.

15. آنگاه به مکان خویش باز خواهم گشتتا آنگاه که به تقصیر خویش اعتراف کنند،و روی مرا بطلبند.ایشان در مصیبت خویش،مشتاقانه مرا خواهند جُست.