کتاب عهد عتیق

عهد جدید

هوشع 3:1 هزارۀ نو (NMV)

خداوند مرا گفت: «بار دیگر برو و زنی را که محبوبۀ مردی دیگر و زناکار است دوست بدار، چنانکه خداوند بنی‌اسرائیل را دوست می‌دارد هرچند ایشان به خدایانِ غیر روی می‌کنند و نانهای کشمشی را دوست می‌دارند.»

خوانده شده فصل کامل هوشع 3

نمایش آیه هوشع 3:1 زمینه