کتاب عهد عتیق

عهد جدید

هوشع 11:8 هزارۀ نو (NMV)

ای اِفرایِم، چگونه تو را ترک کنم؟ای اسرائیل، چگونه تو را تسلیم نمایم؟چگونه با تو مانند اَدمَه رفتار کنم؟چگونه تو را مانند صِبوئیم سازم؟دل من در اندرونم منقلب شده،و شفقت من سراسر به غَلَیان آمده است.

خوانده شده فصل کامل هوشع 11

نمایش آیه هوشع 11:8 زمینه