کتاب عهد عتیق

عهد جدید

هوشع 11:7 هزارۀ نو (NMV)

قوم من عزم کرده‌اند که از من روی بگردانند؛پس هرچند آن متعال را بخوانند،به هیچ روی آنان را بر نخواهد افراشت.

خوانده شده فصل کامل هوشع 11

نمایش آیه هوشع 11:7 زمینه