کتاب عهد عتیق

عهد جدید

نِحِمیا 5:15 هزارۀ نو (NMV)

اما والیان قبلی که پیش از من بودند، بار سنگینی بر دوش مردم می‌نهادند و علاوه بر چهل مثقال نقره، طعام و شراب نیز از ایشان می‌ستاندند و حتی خادمانشان بر مردم ریاست می‌کردند. ولی من به سبب ترس از خدا چنین نکردم،

خوانده شده فصل کامل نِحِمیا 5

نمایش آیه نِحِمیا 5:15 زمینه