کتاب عهد عتیق

عهد جدید

نِحِمیا 4:20 هزارۀ نو (NMV)

پس هر جا که آوای کَرِنا را شنیدید، آنجا نزد ما گرد آیید. خدای ما برایمان خواهد جنگید.»

خوانده شده فصل کامل نِحِمیا 4

نمایش آیه نِحِمیا 4:20 زمینه