کتاب عهد عتیق

عهد جدید

نِحِمیا 3:20 هزارۀ نو (NMV)

بعد از او، باروک پسر زَکّای، قسمتی دیگر را، از زاویه تا ورودی خانۀ اِلیاشیب کاهن اعظم، غیورانه مرمت کرد.

خوانده شده فصل کامل نِحِمیا 3

نمایش آیه نِحِمیا 3:20 زمینه