کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ناحوم 2:10 هزارۀ نو (NMV)

خرابی و ویرانی و نابودی!دلها آب شده و زانوان لرزان است.گُرده‌ها جملگی ضعف به هم رسانده،و رخسار‌ها همه رنگ باخته است!

خوانده شده فصل کامل ناحوم 2

نمایش آیه ناحوم 2:10 زمینه