کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ناحوم 1:9 هزارۀ نو (NMV)

بر ضد خداوند چه تدبیر می‌کنید؟او نابودی کامل خواهد آورد،و مصیبت، دیگر بار قد نخواهد افراشت.

خوانده شده فصل کامل ناحوم 1

نمایش آیه ناحوم 1:9 زمینه