فصول

  1. 1
  2. 2
  3. 3

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ناحوم 1 هزارۀ نو (NMV)

1. وحی دربارۀ نینوا. کتاب رؤیای ناحوم اِلقوشی.

خشم خدا بر نینوا

2. یهوه خدایی است غیور و انتقام‌گیرنده،خداوند انتقام‌گیرنده و صاحب‌غضب است.خداوند از خصمان خویش انتقام می‌ستاند،و خشم را از برای دشمنانش نگاه می‌دارد.

3. خداوند دیرخشم و بسیار تواناست؛او گنهکار را هرگز بی‌سزا نمی‌گذارد.راه خداوند در گردباد و توفان است،و ابرها خاک پای اویند.

4. دریا را عتاب زده، آن را می‌خشکاند،و رودها را جملگی بی‌آب می‌سازد.باشان و کَرمِل می‌پژمُرَند،و شکوفۀ لبنان می‌پلاسد.

5. در برابر او کوهها به لرزه درمی‌آیند،و تپه‌ها گداخته می‌شوند.در پیشگاه او زمین می‌جنبد،و جهان و تمام ساکنانش.

6. کیست که بتواند در برابر خشم او بایستد؟و کیست که آتش غضب او را تاب آوَرَد؟خشم او چونان آتش فرو می‌ریزد،و صخره‌ها به دست او خُرد می‌شوند.

7. خداوند نیکوست؛پناهگاه است او به روز تنگی؛او آنان را که در وی پناه می‌جویند، می‌شناسد.

8. اما نینوا را به سیلاب نابود خواهد کرد،و دشمنان خود را به درون تاریکی تعقیب خواهد نمود.

9. بر ضد خداوند چه تدبیر می‌کنید؟او نابودی کامل خواهد آورد،و مصیبت، دیگر بار قد نخواهد افراشت.

10. زیرا ایشان همچون خارهای به هم پیچیده‌و مانند میگسارانِ سرمست از باده‌اند؛و چون کاهی که به‌تمامی خشک است، سوخته شده‌اند.

11. از میان تو مشاور خبیث برخاستهکه بر ضد خداوند دسیسه کرده است.

12. خداوند به یهودا چنین می‌گوید:«هرچند ایشان در کمال قوّت و بی‌شمار باشند،اما منقطع خواهند شد و در خواهند گذشت.اگرچه تو را به مصیبت گرفتار کردم،دیگر بر تو مصیبت نخواهم فرستاد.

13. و حال یوغِ او را از گردنت خواهم شکست،و بندهایت را خواهم گسست.»

14. خداوند دربارۀ تو، ای نینوا، حکم داده است که«نام تو بیش از این باقی نخواهد ماند.من از معبد خدایانت تمثالِ تراشیدهو بتِ ریخته شده را محو خواهم کرد،و گور تو را خواهم کند،زیرا که فرومایه‌ای.»

15. بنگرید بر کوههاپایهای مبشر راکه صلح و سلامت را ندا می‌کند!ای یهودا، عیدهای خود را نگاه دار،و به نذرهای خویش وفا کن،زیرا که مرد خبیث دیگر از میانت نخواهد گذشت،بلکه به تمامی منقطع خواهد شد.