کتاب عهد عتیق

عهد جدید

میکاه 2:12 هزارۀ نو (NMV)

ای یعقوب، به‌یقین همۀ شما را گرد خواهم آورد؛و بی‌گمان باقیماندگان اسرائیل را جمع خواهم کرد.ایشان را همچون گوسفندان با هم در آغل خواهم نهاد،و همچون گله در میان چراگاهش،و زمین از هیاهوی مردمانِ بسیار، مملو خواهد شد.

خوانده شده فصل کامل میکاه 2

نمایش آیه میکاه 2:12 زمینه