کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَلاکی 4:6 هزارۀ نو (NMV)

او دل پدران را به سوی فرزندان، و دل فرزندان را به سوی پدران باز خواهد گردانید، مبادا بیایم و این سرزمین را به لعنتِ نابودی کامل بزنم.»

خوانده شده فصل کامل مَلاکی 4

نمایش آیه مَلاکی 4:6 زمینه