کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَلاکی 4:2 هزارۀ نو (NMV)

اما برای شما که از نام من می‌ترسید، آفتابِ عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهایش شفا خواهد بود. و شما بیرون آمده، همچون گوساله‌های پرواری جست و خیز خواهید کرد.

خوانده شده فصل کامل مَلاکی 4

نمایش آیه مَلاکی 4:2 زمینه