کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَلاکی 3:13 هزارۀ نو (NMV)

«خداوند می‌گوید: شما بر ضد من سخنان سخت گفته‌اید. می‌گویید: ”بر ضد تو چه گفته‌ایم؟“

خوانده شده فصل کامل مَلاکی 3

نمایش آیه مَلاکی 3:13 زمینه