کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مَلاکی 3:11 هزارۀ نو (NMV)

خداوند لشکرها می‌فرماید: آفت را به جهت شما توبیخ خواهم کرد تا ثمرۀ زمینِ شما را تباه نکند، و موهای تاکستان شما بی‌‌ثمر نخواهد بود.

خوانده شده فصل کامل مَلاکی 3

نمایش آیه مَلاکی 3:11 زمینه