فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 99 هزارۀ نو (NMV)

یهوه خدای ما قدوس است

1. خداوند پادشاهی می‌کند،پس قومها بلرزند!خداوند در میان کَروبیان بر تخت نشسته است،پس زمین به لرزه درآید!

2. خداوند در صَهیون بزرگ است،و بر تمامی قومها متعال.

3. باشد که نام عظیم و مَهیب تو را بستایند!او قدوس است!

4. پادشاه در اقتدار خویش، عدالت را دوست می‌دارد؛تو مساوات را برقرار کرده‌ای،و عدالت و انصاف را در یعقوب به عمل آورده‌ای.

5. یهوه خدای ما را برافرازید،و در قدمگاه او پرستش کنید،که او قدوس است!

6. موسی و هارون از کاهنانش بودند،و سموئیل، از خوانندگانِ نام او.خداوند را خواندندو او ایشان را اجابت فرمود.

7. در ستون ابر با ایشان سخن گفت؛و آنان شهادات او را نگاه داشتند،و فریضه‌ای را که بدیشان عطا فرمود.

8. ای یهوه، خدای ما،تو ایشان را اجابت فرمودی!تو آنان را خدایی آمرزنده بودی،اما از کردار بدشان انتقام کشیدی!

9. یهوه، خدای ما را برافرازید،و در کوه مقدسش پرستش کنید!زیرا یهوه خدای ما قدوس است!