فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 98 هزارۀ نو (NMV)

برای خداوند فریاد شادمانی سر دهید

مزمور.

1. برای خداوند سرودی تازه بسرایید،زیرا کارهای شگفت کرده است!دست راست و بازوی قدوسشنجات را برای او به عمل آورده است.

2. خداوند نجات خود را اعلام فرموده،و عدالت نجاتبخش خویش را در نظر قومها آشکار ساخته است.

3. او محبت و وفاداری خود رانسبت به خاندان اسرائیل به یاد آورده است؛همۀ کرانهای زمین نجات خدای ما را دیده‌اند.

4. ای تمامی زمین، برای خداوند فریاد شادمانی سر دهید!بانگ برآورید! هلهله کنید! بسرایید!

5. خداوند را با چنگ بسرایید،با چنگ و با آوای نغمات.

6. با کَرِناها و آوای سُرنا،به حضور یهوه پادشاه بانگ شادی برآورید!

7. دریا و هر چه در آن است بخروشد؛جهان و همۀ ساکنان آن!

8. نهرها دستک زنند،و کوهها فریاد شادمانی سر دهند،

9. در حضور خداوند،زیرا که برای داوری زمین می‌آید.او جهان را به عدالت داوری خواهد کرد،و قومها را به انصاف.