کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 91:16 هزارۀ نو (NMV)

به عمر دراز، او را سیر خواهم کردو نجات خویش را به او نشان خواهم داد.»

خوانده شده فصل کامل مزمور 91

نمایش آیه مزمور 91:16 زمینه