کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 87:3 هزارۀ نو (NMV)

ای شهر خدا،سخنان پرجلال درباره‌ات گفته می‌شود. سِلاه

خوانده شده فصل کامل مزمور 87

نمایش آیه مزمور 87:3 زمینه