فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 85 هزارۀ نو (NMV)

ما را بازگردان

برای سالار سرایندگان. مزمور پسران قورَح.

1. خداوندا، بر سرزمین خویش نظر لطف افکندی،و سعادت گذشته را به یعقوب بازگردانیدی!

2. تقصیر قوم خود را آمرزیدیو همۀ گناهانشان را پوشانیدی! سِلاه

3. تمامی غضب خویش را برگردانیدیو از حدت خشم خویش بازگشتی!

4. ای خدای نجات ما،ما را بازگردان،و غضبت را از ما برگیر!

5. آیا تا ابد بر ما خشم خواهی گرفت؟آیا خشم خود را نسل اندر نسل طول خواهی داد؟

6. آیا دیگر بار احیای‌مان نخواهی کردتا قومت در تو شادی کنند؟

7. خداوندا، محبت خویش را به ما بنما،و نجات خود را بر ما عنایت فرما!

8. باشد که آنچه خداْ یهوه خواهد گفت، بشنوم؛زیرا او به قوم خود، و به سرسپردگان خویش،سلامتی را ندا خواهد کرد؛اما مباد که به سوی جهالت بازگردند.

9. به‌یقین که نجات او به ترسندگانش نزدیک است،تا جلال در سرزمین ما ساکن شود.

10. محبت و وفاداری با هم ملاقات خواهند کرد؛عدالت و سلامتی یکدیگر را خواهند بوسید.

11. وفاداری از زمین خواهد رویید،و عدالت از آسمان خواهد نگریست.

12. آری، خداوند آنچه را نیکوست، عطا خواهد فرمود،و سرزمین ما حاصلخیز خواهد بود.

13. عدالت پیشاپیش وی خواهد رفتو راهی برای قدمهای او مهیا خواهد ساخت.