کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 78:24 هزارۀ نو (NMV)

بر آنها ’مَنّا‘ بارانید تا بخورند،و غلّۀ آسمانی بدیشان عطا فرمود.

خوانده شده فصل کامل مزمور 78

نمایش آیه مزمور 78:24 زمینه