فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 74 هزارۀ نو (NMV)

خدایا، از حق خویش دفاع کن

قصیدۀ آساف.

1. خدایا، چرا تا ابد طردمان کرده‌ای؟چرا آتش خشم تو بر گوسفندانِ چراگاهت افروخته است؟

2. به یاد آر جماعت خویش را که از قدیم خریدی،و ایشان را فدیه دادی تا قبیلۀ میراث تو شوند؛به یاد آر کوه صَهیون را که در آن مسکن گزیدی!

3. قدمهای خویش را به جانب این ویرانه‌های همیشگی بردار؛زیرا دشمن هر چه را که در قُدس تو بود، ویران کرده است.

4. خصمانت در اندرون ملاقاتگاه تو برخروشیدند،و درفشهایشان را چونان نشانه‌ها بر پا داشتند؛

5. همچون کسانی بودند که تبرهای خود رابر درختان جنگل برمی‌افرازند.

6. ایشان همۀ کنده‌کاریهای آن رابا تیشه و تبر خویش در هم شکستند.

7. قُدس تو را به آتش کشیده، با خاک یکسان کردند،و مسکن نام تو را بی‌حرمت ساختند.

8. در دل خویش گفتند: «آنان را به تمامی زیر سلطۀ خود خواهیم داشت!»پس همۀ ملاقاتگاههای خدا را در این سرزمین سوزاندند.

9. نه آیات خویش را دیگر می‌بینیم،و نه دیگر نبی‌ای در کار است،و کسی از ما نیز نمی‌داند که تا چند چنین خواهد بود.

10. تا به کِی، خدایا، خصم ریشخند کند؟آیا دشمن تا ابد بر نام تو اهانت روا دارد؟

11. از چه سبب دست خویش را بازپس می‌کشی،دست راست خویش را؟دست از گریبان به در آرو ایشان را هلاک کن!

12. اما خدا از قدیم پادشاه من است،که بر زمین نجاتها به عمل می‌آورد.

13. تو بودی که دریا را به نیروی خود شکافتی،و سرهای هیولاهای دریا را در آبها شکستی!

14. سرهای لِویاتان را تو فرو کوفتی،و آن را خوراک جانوران صحرا ساختی.

15. چشمه‌ها و جویبارها را تو روان ساختی؛نهرهای همیشه جاری را تو خشکانیدی!

16. روز از آن توست و شب از آن تو؛نورافشانها و خورشید را تو برقرار ساختی.

17. تو بودی که حدود زمین را مقرر داشتی؛تابستان و زمستان را تو آفریدی!

18. به یاد آر این را، خداوندا، که دشمن چگونه ریشخند می‌کند،و مردمان جاهل بر نام تو اهانت روا می‌دارند!

19. جان کبوتر خود را به جانوران وحشی مسپار،و حیات ستمدیدگان خود را تا به ابد فراموش مکن!

20. عهد خویش را پاس بدار،زیرا مکانهای تاریک این سرزمیناز اُتراقگاههای خشونت آکنده است.

21. مگذار کوبیدگان با رسوایی واپس نشینند.باشد که ستمدیگان و نیازمندان نام تو را بستایند!

22. برخیز، خدایا، و از حق خویش دفاع کن!به یاد آر که چگونه جاهلان تمامی روز ریشخندت می‌کنند.

23. هنگامۀ خصمان خود را از یاد مبر،و نه خروش مخالفانت را،که پیوسته بلند می‌شود!