فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 49 هزارۀ نو (NMV)

چرا در روز بلا هراسان باشم؟

برای سالار سرایندگان. مزمور پسران قورَح.

1. ای همۀ قومها، این را بشنوید!ای تمامی ساکنان جهان، گوش فرا دهید،

2. از عام و خاص،از نیازمند و توانگر، جملگی:

3. دهان من حکمت را بیان می‌کند؛تفکر دلم فهم را جاری می‌سازد.

4. گوش خود را به مثلی می‌سپارم؛معمای خویش را به آوای چنگ شرح می‌دهم:

5. چرا در روزهای بلا ترسان باشم،آنگاه که شرارتِ خیانتکاران احاطه‌ام کند؛

6. همانها که بر اموال خود توکل دارندو به ثروت بسیار خویش می‌بالند؟

7. به‌یقین کسی فدیۀ جان برادر خویش نتواند دادو خونبهای او را به خدا نتواند پرداخت؛

8. زیرا فدیۀ جان انسان گرانبهاست،و هیچ بهایی کافی نخواهد بود

9. تا انسان جاودانه زنده بماندو گودال را نبیند.

10. زیرا می‌بینیم که حتی حکیمان نیز می‌میرند،و جاهلان و ابلهان جملگی هلاک می‌شوندو ثروت خویش به دیگران وا می‌گذارند.

11. گورهایشان خانۀ ابدی آنها می‌گردد،و تا نسلهای بی‌پایان مسکن ایشان خواهد بود،هرچند نامهای خود را بر زمینهای خویش می‌نهند.

12. اما آدمی، در توانگری‌اش، بر جا نخواهد ماند؛او چارپایان را مانَد که از میان می‌روند.

13. این است سرنوشت آنان که جاهلانه بر خویشتن توکل دارند،و سرانجامِ آنان که از لابه‌گوییهای خویش خرسندند. سِلاه

14. همچون گوسفندان برای هاویه مقرر گشته‌اند،و مرگ، ایشان را شبانی می‌کند.صبحگاهان صالحان بر ایشان فرمان خواهند راند،و جمال ایشان در گور خواهد پوسید،به دور از کاخهایشان.

15. اما خدا جان مرا از چنگال هاویه فدیه خواهد داد،و مرا نزد خود خواهد پذیرفت. سِلاه

16. چون بینی کسی توانگر شود،و شوکتِ خانه‌اش افزون گردد،تو را باکی نباشد!

17. زیرا چون بمیرد چیزی با خود نخواهد برد،و شوکتش همراه او فرو نخواهد رفت!

18. هرچند در زمان حیات، خویشتن را مبارک پندارد -و هرچند چون کامروا باشی همگان تو را می‌ستایند -

19. اما به جرگۀ پدران خود خواهد پیوست،که روشنایی را دیگر هرگز نخواهند دید!

20. آدمی در توانگری‌اش فهم ندارد،او چارپایان را مانَد که از میان می‌روند.