کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 34:21 هزارۀ نو (NMV)

شریر را شرارت از پا در خواهد آورد،و دشمنان مرد پارسا محکوم خواهند شد.

خوانده شده فصل کامل مزمور 34

نمایش آیه مزمور 34:21 زمینه