فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزمور 19 هزارۀ نو (NMV)

شریعت خداوند کامل است

برای سالار سرایندگان. مزمور داوود.

1. آسمان جلال خدا را بیان می‌کند،و فَلَک از عمل دستهایش سخن می‌گوید.

2. روز تا روز، کلام را جاری می‌سازد،و شب تا شب، معرفت را اعلان می‌دارد.

3. نه سخنی است و نه کلامی،و آواز آنها شنیده نمی‌شود.

4. با این همه، آوازشان در سرتاسر زمین منتشر می‌گردد،و کلامشان تا به کرانهای جهان می‌رسد.خیمه‌ای در آسمان برای خورشید بر پا کرده است؛

5. او همچون داماد از حجلۀ خویش بیرون می‌آید،و چون پهلوان شادمانه در میدان می‌دود.

6. برخاستنش از یک کران آسمان است،مدارش تا به کران دیگر،و هیچ چیز از حرارتش پنهان نیست.

7. شریعت خداوند کامل است،و جان را احیا می‌کند.شهادات خداوند امین است،و ساده‌لوحان را حکیم می‌گرداند.

8. احکام خداوند راست است،و دل را شادمان می‌سازد.فرمان خداوند پاک است،و دیدگان را روشن می‌کند.

9. ترس خداوند طاهر است،و پایدار تا به ابد.قوانین خداوند حق است،و به تمامی، عدل.

10. از طلا مرغوبتر است،حتی از زر بسیار خالص؛از شهد شیرین‌تر استحتی از قطرات شانۀ عسل.

11. خدمتگزارت نیز از آنها هشدار می‌یابد،و در حفظشان پاداشی عظیم است.

12. کیست که اشتباهات خود را تشخیص دهد؟مرا از خطایای پنهان مبرا ساز!

13. خدمتگزارت را از اعمال گستاخانه بازدار؛مگذار که بر من مسلط شوند!آنگاه بی‌عیب خواهم بود،و مبرا از عِصیان عظیم.

14. سخنان دهانم و تفکر دلمدر نظرت پذیرفته آید،ای خداوند، که صخرۀ من و رهانندۀ من هستی!